top of page
valm etu

Uskallus toteuttaa erilaisia valmennuksia työyhteisöille, tiimeille ja yksilöille. Valmennukset ovat tavoitteellisia, yrityksen tai ryhmän tilanteen ja tarpeet huomioivia. Valmennusten ydintä ovat oivaltaminen ja uskaltaminen.

Ammatillinen uskontunnustukseni on valmentava johtajuus.

 

Olen saanut tunnustuksen Peili-valmennuksistani. VUODEN 2015 PEILI-VALMENTAJA PÄIVI TUOHIMAA

Teen yhteistyötä myös Puhujatorin kanssa. PUHUJATORI / PÄIVI TUOHIMAA.

YKSILÖVALMENNUS

 

Kaipaatko kohdatuksi tulemista ja ajatusten kirkastusta? 

 

Monia työhön tai elämään liittyviä mutkia, notkoja ja suoria on tuloksellista pysähtyä pohtimaan toisen kanssa. Pysähtyminen, asialle rajattu aika ja tila, auttavat selkiyttämään ajatuksia ja saavuttamaan tavoitteita paremmin. Näkemään olennaisen ja löytämään oikean kysymyksen. 

 

Valmentajan kanssa voit tarkastella sinulle tärkeää asiaa, haastetta tai onnistumista. Itsen äärelle pysähtyminen, omien tarpeiden kuuleminen ja tavoitteiden jykevöittäminen vapauttavat energiaa ja auttavat arjessa ja työarjessa keskittymään olennaiseen.  

 

Alussa teemme teemaasi liittyvän alkukartoituksen ja määrittelemme valmennuspolun tavoitetta. Valmennukset toteutuvat tällä hetkellä etävälineillä (Zoom, Teams, Skype, Messenger) ja sisältävät kuuntelemista, kysymyksiä, haastamista ja tehtäviä. Valmennuspolulla voimme kohdata tarpeesi mukaan tai esim. 3-5 kertaa. 

valm - yksilövalmennu

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA


Lyhytterapiassa työskentelyn fokuksessa on asiakkaan toivoma teema, tavoite tai tietty haastealue. Lyhytterapia sopii masennus- ja ahdistustiloihin, elämänkriiseihin sekä itsetuntemuksen syventämiseen tai suunnan löytämiseen elämässä. Myös omien vahvuuksien kartoittaminen ja paikantaminen voi tapahtua lyhytterapiassa.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhytjaksoista ja hyvin usein 3-4 käyntikertaakin voi riittää kirkastamaan ajatuksia ja saavuttamaan toivottua tulevaisuutta. Työssäni on olennaista arvostava kohtaaminen, haastaminen, luovuus ja leikillisyys. Kohtaamisten melodiassa ovat ratkaisukeskeisyys ja kognitiivisuus (tunteet, ajatukset, toiminta).

valm - kognitiivinen lyhytt

ITSETUNTEMUS, RAJAT JA VASTUUT

Mitä tarkoittaa itsetuntemus, mitä se edellyttää?

Entä mitä tarkoittavat rajat ja vastuut työelämässä?

Ja miten nämä kolme nyt liittyvät toisiinsa? 

Tiimeissä on usein haasteita rooleihin, rajoihin, vastuun ottamiseen ja vastuun välttämiseen liittyen. Tässä valmennuksessa tutkimme edellä olevien teemoja sekä sitä, miten ne näkyvät työelämässä ja tiimityössä. Päivän tavoite on saada osallistujat havahtumaan omiin taitoihin ja kehityskohtiin rajojen tunnistamisessa ja asettamisessa sekä vastuukysymyksissä. Itsetuntemus on onnistumisen lähtökohtana. 

valm- itsetuntemus, rajat ja vastuut

ITSETUNTEMUS JA STRESSI

Tänä päivänä stressi on tuttu seuralainen meille kaikille. Sen tunnistaminen ja ennaltaehkäiseminen sen sijaan on vaikeampaa. Tässä valmennuksessa puramme stressin osiin ja pyrimme tunnistamaan omaa stressikäyttäytymistä työelämässä. Tämä valmennus on jatkoa Peili-käyttäytymisprofiilille. Valmennus on kuitenkin toteutettavissa, vaikka erilaisuutta kartoittavaa työkalua ei olisikaan tehty. Valmennuksen tavoite on oman stressikäyttäytymisen tunnistaminen, jotta sitä voisi myös ehkäistä. 

 

Mitä stressi on, miten se ilmenee yksilön ajattelussa?

Mitä ovat stressorit, selviytymiskeinot ja stressin prosessi?

Miten stressin oireet näkyvät käyttäytymisessä, aivojen tiedon käsittelyssä, tunne-elämässä, fyysisinä oireina?

Mihin yksilölle tärkeään teemaan stressi osuu ja miten se työarjessa näkyy?

Mikä on stressin sietoikkuna ja mitä näissä vaiheissa tapahtuu?

Stressin sietoikkunat ja erilaiset käyttäytymistyylit

Millainen on kunkin tyylin sietoikkuna, miten erilaisten tyylien hypo- ja hypertilat näkyvät työarjessa?

Millaiset ovat omat vaikuttamismahdollisuudet?

Mitä tarkoittaa stressin hallinta ja palautuminen?

Miten voimme kehittää voimanlähteitä ja laajentaa sietoikkunaa?

 

Valmennuksen sisältö pohjaa sensomotoriseen traumaterapiaan sekä Peili-käyttäytymisprofiiliin (Copyright Peili Consulting Oy). 

valm - itsetuntemus ja stressi

PUHUJAKSI TILAISUUTEEN

Uskallukselta voit tilata myös puhujapalveluita erilaisiin tilaisuuksiin. Päivi Tuohimaan puhujaote ja esiintymistyyli on rohkea, innostava ja huumorintajuinen. Tilaisuus voi olla osallistava tai luentopainotteinen.

 

Puheiden aiheita esimerkiksi:

 

Rohkeus ja rohkaiseminen

Vauhdin hurmaa

Tarpeet ja tarinat

Vahingollinen vanhemmuus vai vastuullinen aikuisuus?

Tarina jota kerrot itsestäsi itsellesi

Armollisuus ja armottomuus työelämässä

Rajat ja vastuut

Helmiä asiakaspalvelussa

Yhteistyö ja innovaatiot 

Työssä onnistuminen 

Pelot ja häpeä

Haavoittuvuus 

Löydät minut myös Puhujatorin kautta! PUHUJATORI / PÄIVI TUOHIMAA

valm - puhujaksi tilaisuuteen
valm- alisuoriutumisista onnistumisiin

ALISUORIUTUMISESTA ONNISTUMISIIN

 

Onnistumiset omassa työssä ovat kriittisen tärkeitä, ne ovat merkittäviä ammatti-itsetunnolle, tiimille, asiakkaalle. Hyvin usein vallitseva tila onnistumisten sijaan on kuitenkin alisuoriutuminen. 

 

Tässä valmennuksessa lähdetään liikkeelle yksilön onnistumisen kivijaloista, samoin tiimin onnistumisen elementeistä. Harjoitusten kautta paikannetaan omia vahvuuksia, jotka auttavat onnistumisissa. Tämän jälkeen pureudutaan tekijöihin, jotka estävät meitä onnistumasta ja saavat aikaan eri asteista alisuoriutumista. Päivän aikana perehdytään alisuoriutumisen syihin, erilaisiin alisuoriutumisen rooleihin sekä työskennellään sen äärellä, kuinka juuri teidän tiimissä voidaan päästä pois alisuoriutumisesta ja kääntää suunta onnistumisiin. Näkökulma on vahvasti itsessä ja omassa tiimissä. Parasta antia ovat harjoitukset, joita tehdään omaan tiimiin/työpaikkaan liittyen. Valmennus voidaan toteuttaa koko tiimille/yhteisölle tai esim. esimiehille. 

 

Mikä sinua tai tiimikaveriasi estää onnistumasta? 

Millaisia asioita on yhdessä keskustelematta, jotta alisuoriutuminen voisi kääntyä onnistumisiksi? 

Mitä sinä voit tehdä asioille jo tänään?

valm - peilikäyttäytymisprofiili

PEILI - KÄYTTÄYTYMISPROFIILI

 

Peili-käyttäytymisprofiili on itsentuntemuksen työkalu, jossa saat tietää, miten muut kokevat ja näkevät käyttäytymisesi. Työkalu perustuu positiviisen psykologiaan ja tutkii sitä, missä sinä olet jo onnistunut muiden mielestä. Samoin se osoittaa mahdollisia vuorovaikutuksen kehityskohtia, jos haluat niitä kehittää. 

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet.  

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä. 

Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coachingprosessia.

 

Peili-käyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat 

 • Esimiestyö

 • Tiimityö

 • Johtoryhmätyöskentely

 • Yhteistyö ja vuorovaikutus 

 • Asiakaspalvelu

 • Projektityö

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää 3 eri palauteosiota.

Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. 

Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä. Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa. 

 

Peilikuva paljastaa vuorovaikutustaidot

Ihmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä.  

Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.

 

Tekstikuvaus ja tuotteen copyright Peili Consulting Oy

valm- peilijohtajuus

PEILI - JOHTAJUUSARVIO

Työn sisällölliset vaatimukset ovat kasvaneet kaikissa ammattiryhmissä. Yritykset ja henkilöstö asettavat uusia ja kasvavia vaatimuksia myös johtajuutta kohtaan.

Johtamisen kehittämisen lähtökohtana on oman johtamisen näkeminen realistisesti sekä omien käyttäytymispätevyyksien tunnistaminen.

Peili-johtajuusarvio on selkeä ja oleelliseen keskittyvä 360º palaute- ja kehitystyökalu yksilön johtajuuden kehittämisen pohjaksi. Työkalun on kehittänyt johtajuuden kehittämisen asiantuntija Tiia Arjanne, jolla on yli 25 vuoden kokemus johtajuusarvioiden kehittämisestä, käytöstä ja johtoryhmien sekä yritysten johdon konsultoinnista.

 

Peili-johtajuusarvio sopii

 • Yksilölliseen valmennukseen

 • Tilannekartoitukseen

 • Johtajuuden kulttuurin kehittämiseen yksilöpalautteiden kautta esim. johtoryhmässä

 • Organisaatioiden kehittämiseen, esim. potentiaalikartoituksiin ja esimiestyön kehittämiseen

 

Peili-johtajuusarvion etuja

 • Antaa selkeää ja käytännöllistä tietoa johtajan tai esimiehen vahvuuksista ja kehit-tämisalueista

 • Lisää arvioitavan henkilön itsetuntemusta

 • Edesauttaa jatkuvan kehittämisen strategian luomista konsultin tai valmentajan kanssa

 • Auttaa yrityksiä valitsemaan johtamistaidoiltaan sopivimmat henkilöt oikeisiin tehtäviin

 • Voidaan käyttää organisaation johtamiskulttuurin analysoinnissa (arvioitavien henkilöiden luvalla)

 

Peili-johtajuusarvion toteutus

Johtajuusarvio sisältää oman arvion, esimiehen arvion ja arviot vähintään kolmelta alaiselta ja kolmelta kollegalta. Palautetta voidaan lisäksi pyytää esim. asiakkailta tai muilta yhteistyötahoilta. Johtajuusarvion tulokset puretaan aina henkilökohtaisessa palautekeskustelussa Peili-johtajuusarvion käyttöön sertifioidun asiantuntijan kanssa.

 

Tekstikuvaus ja tuotteen copyright Peili Consulting Oy

valm - tiimivalmennukset

TIIMIN TERVEYDENTILA

Puhumme paljon yrityselämässä luottamuksen merkityksestä. Lähes aina puhumme tällöin asialuottamuksesta. Mutta mitä on haavoittuvuuteen perustuva luottamus? Ja mitä se mahdollistaa?

 

Kun haavoittuvuuteen perustuva luottamus toimii, jokainen uskaltaa olla oma itsensä, levosta käsin. Mitään tai ketään tiimissä ei tarvitse pelätä, väistellä, varoa. Tällöin ovat hedelmälliset konfliktit mahdollisia. Ne ovat kriittisen tärkeitä parhaan mahdollisen arvon saavuttamiseksi asiakkaalle. Hedelmällisissä konflikteissa asiat kipinöivät, koska intohimo. Tästä syntyy sitoutuneisuus ja omistajuus. Kun sitoutuneisuus ja omistajuus ovat totta, pääsee loistamaan tiimin jäsenten välinen vastuuvelvollisuus. Asioista, myös vaikeista asioista ja epäkohdista, voidaan puhua vertaisten kesken ilman oletusta siitä, että esimies on se, joka ratkoo haasteet tai kärhämät. Haavoittuvuuteen perustuva luottamus, hedelmälliset rakentavat konflikti, sitoutuneisuus ja vastuuvelvollisuus luovat maaperän tiimin tavoitteelle. Kun tavoite on kaikilla kirkas, on yhteinen suunta kirkas. Ja matka mahtava. 

 

Tiimin terveydentila on johtajuusajattelija Patrick Lencionin kehittämä malli. Tässä valmennussarjassa tutkitaan mikä on sinun tiimin terveydentila, tehdään siihen liittyvä tutkimus ja suunnitellaan polkuja kehityskohtien toteuttamiseksi. 

 

Mitä teille kuuluu? Jos kysyisin tiimiläiseltäsi mitä teidän tiimiin kuuluu, mitä hän vastaisi? 

valm- myyntipeili

MYYNTI - PEILI

Tuloksellisessa myyntityössä ratkaisevassa roolissa ovat vuorovaikutustaidot ja kyky vaikuttaa asiakkaaseen. Myynti-Peili auttaa kehittämään vaikuttamistaitoja. Se kuvaa, millainen olet myyjänä, millaisia asiakkaasi ovat, ja miten rakennat luottamusta erityyppisten ihmisten kanssa.

Vaatimukset myyjää kohtaan ovat kasvaneet entisestään. Usein asiakas on myyjän tavatessaan jo pitkällä ostoprosessissa ja odottaa myyjältä sekä asiantuntemusta että onnistunutta asiakaskohtaamista. Digiajassa yksittäisen asiakaskohtaamisen arvo korostuu. Tänä päivänä myyntityössä eniten kasvava, tarvittava taito, on empatiataito. Ymmärtämällä erilaisuutta on mahdollista kehittää empatiataitoja.

 

Myynti-Peilin antia

 • Tunne itsesi – omat vahvuutesi ja kehitysalueesi myyjänä

 • Tunnista asiakkaasi – erityyppiset ihmiset ostajina

 • Rakenna luottamusta – löydä yhteinen kieli erityyppisten ihmisten kanssa

 • Toimi tilanneherkästi – asiakkaiden erilaiset tarpeet myyntitapahtuman eri vaiheissa

 • Tehosta yhteistyötä – rakentava vuorovaikutus omassa työyhteisössä

 

Myynti-Peili on Peili-käyttäytymisprofiilista tuloksellisen myyntityön avuksi kehitetty sovellus. Myynti-Peili sisältää käyttäytymistyyli- ja luottamuspalautteet, jotka perustuvat itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamiin palautteisiin. Myynti-Peiliä käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu yhtälailla syventämään yksilöllistä coachingprosessia.

 

Tekstikuvaus ja tuotteen copyright Peili Consulting Oy

valm - tavoitevalmennukset

TAVOITEVALMENNUKSET

Valmennuksen tavoite on antaa ymmärrystä tavoitteen asetannan ja odotusten merkityksestä onnistumisessa.  Taustalla on aivotutkimuksen viimeisimmät tulokset ja tuki.  

Mitä hyvää odotat tapahtuvaksi?

Mitä on sinun tärkeä tavoitteesi seuraavalle vuodelle?

Uskallatko oppia uutta?

valm - tiimin terveydentila

TIIMIVALMENNUKSET

Yksittäisen tiimin hyvinvointiin, tavoitteisiin, kasvu- ja kehitystarpeisiin liittyvät valmennukset.

Mitä tiimin tulee seuraavaksi saavuttaa?

Mitä pitää tapahtua, jotta tavoitteet saavutetaan?

Kuka on vastuussa mistäkin, mistä kaikki ovat vastuussa? 

valm - esimiesvalm

ESIMIESVALMENNUKSET

Erilaiset esimiesvalmennukset yrityksen ja vastuuhenkilöiden tilanteeseen, haasteisiin, tavoitteisiin tai onnistumisiin liittyen. Usein määrittelemme termin suotta esimiesvalmennukseksi, vaikka yleensä kyse on itse asiassa työyhteisötaidoista ja niihin liittyvistä valmennuksista. Nämä valmennukset liittyvät usein rooleihin, vastuisiin, tavoitteisiin, tiimin tai yksilöiden henkilökohtaiseen kasvumatkaan.

Missä asioissa olette tiiminä onnistuneet?

Missä teidän tulee seuraavaksi onnistua?

Mitä sinun tulee oppia, jotta voitte onnistua yhdessä?

valm - johtoryhmävalmennukset
valm - johtoryhmävalmennukset2

JOHTORYHMÄVALMENNUKSET

Erilaiset johtoryhmävalmennukset haasteisiin, tavoitteisiin, luottamuksen rakentumiseen, johtajuuteen ja vuorovaikutukseen liittyen. Miten ja millasta arvoa te johtoryhmänä tuotatte yritykselle? 

valm- vaikeat keskustelut

VAIKEAT KESKUSTELUT

Välillä on edessä tilanne, jossa on käytävä kolleegan, tiimiläisen tai vaikkapa esimiehen kanssa keskustelu, joka on lähtökohtaisesti vaikea tai kiusallinen. Sitä on miellyttävämpi lykätä, kuin ottaa käsittelyyn. On ehkä kerrottava, että käyttäytyminen on ollut loukkaavaa, myrkyllistä. On ehkä kerrottava, ettei työnjälki tavoita asetettua rimaa ja suunniteltava miten se saadaan tavoitettua. On uskallettava katsoa silmiin, kysellä, kuunnella, kuulla.

valm - dreamroom

DREAMROOM - VALMENNUKSET 

DreamRoom-valmennus toimii hyvänä starttina esim. uudelle projektille tai tiimille. Päivän aikana heittäydytään unelmoimaan, tehdään valintoja ja rajauksia sekä laaditaan suunnitelma toteutuksesta. Kaikki alkaa haaveilusta ja luovuuden herättelystä.

Mitä tekisit jos kaikki olisi mahdollista?

Mitä tekisit jos et pelkäisi?

Uskallatko unelmoida?

Uskallatko luopua? 

valm - itsetuntemuksen iltapäivä
valm - asiakas

ITSETUNTEMUKSEN ILTAPÄIVÄPYSÄKKI

Tämä valmennus on lyhyt iltapäivämatka itseen. Mitä minulle kuuluu -tyyppinen yhteinen iltapäivä, joka soveltuu tiimeille tai koko organisaatiolle. 

Mistä sinä ilostut, innostut?

Mistä turhaudut?

Mikä saa sinut unohtamaan ajankulun?

ASIAKASKOHTAISET VALMENNUKSET

Palvelukuvauksista löytyvien tuotteiden lisäksi Uskallus toteuttaa luonnollisesti erilaisia asiakaskohtaisia, räätälöityjä valmennuksia ja valmennussarjoja.

bottom of page